Stypendium doktoranckie

W związku z podwyższeniem minimalnej pensji asystenckiej w roku 2012 minimalne stypendium doktoranckie zostało podwyższone do kwoty 1131 zł. Załącznik nr 1 do reguliminu przyznawania stypendiów doktoranckich pokazuje, jak zmieniać się będzie stypendium przez kolejne lata.

Zwiększenie stypendium doktoranckie z dodatku projakościowego

Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym od początku 2012 roku 30% najelpszych doktorantów stacjonarnych ma otrzymywać zwiększenie stypendium, w wysokości co najmniej 800 zł. Poniżej przedstawiamy najważniejsze związane z tym sprawy:
- chociaż zwiększenie przynależy się doktorantom od stycznia 2012 r., to wypłacone być może dopiero po uchwaleniu przez Parlament RP Ustawy Budżetowej i dopiero wtedy będziemy mieli rzeczywistą gwarancję, że będą pieniądze na zwiększenia. Nawet jeżeli Budżet będzie uchwalony w marcu lub kwietniu, zwiększenie będzie wypłacone z wyrównaniem od stycznia
- kto może otrzymać zwiększenie: 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów w poszczególnych studiach doktoranckich
- co to znaczy "najlepszych": podstawą jest wyróżniająca się praca naukowa i dydaktyczna. Powołane na wydziałach komisje stypendialne (powinny być powołane w styczniu-lutym, powołuje Rada Wydziału) ustalają zasady tworzenia list rankingowych. Punktacja nie musi być taka sama jak przy stypendium doktoranckim i stypendium dla najlepszych doktorantów
- chciaż mowa o "zwiększeniu stypendium" otrzymać je mogą także doktoranci nie otrzymujący stypendium, w takiej stytuacji (a są w niej m.in. wszyscy doktoranci Wydziału Filologicznego i WNS), zwiększenie staje się stypendium w przyznanej kwocie
- prognozowana kwota zwiększenia (na podstawie informacji z MNiSW) - 833 zł
- podstawa prawna: Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 październia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa, zarządzenie nr 117/2011 Rektora UŚ

Obecnie na wydziałach powinny powstawać komisje stypendialne, a rady wydziałów powinny ustalać zasady tworzenia list rankingowych. Wydziałowe rady samorządu doktorantów powinny czuwać nad prawidłowym przebiegiem tych procedur. W razie jakichkolwiek wątpliwości, chętnie udzielimy wszelkich rad i wyjaśnień - zachęcamy do kontaktu z URSD.

Na bieżąco będziemy informować o postępach, o których uzyskamy informacje.

Pomoc materialna

Najważniejsze informacje na temat pomoc materialnej (m.in. stypendium socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów) znajdą Państwo na stronie dotyczącej studenckich spraw socjalnych. Komórką Uczelni zajmującą się tymi sprawami jest Dział Studenckich Spraw Socjalnych (ul. Bankowa 12, pok. 81 i 72, tel. 32 359 2046, 32 359-2046, -1340, -1694). Komórką zajmującą się studentami i doktorantami niepełnosprawnymi jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Bankowa 14, pok. 410a i 509, tel. 32 359-1998, -1672)